Privātuma politika

Bark n Cone Roastery, SIA, uzņēmuma reģ. nr. 40203464974, bāzēts Latvijā, interneta veikalā www.barknconeroastery.lv apstrādā personīgo informāciju, kuru Klienti ir iesnieguši, lai izpildītu un apstiprinātu Noteikumus un Nosacījumus, kā arī elektroniski apstrādātu pasūtījumus un nodrošinātu piegādi, kā arī nepieciešamo saziņu likumā noteiktajā laikaposmā. 

Vispārīgie noteikumi

1. Personas datu pārzinis saskaņā ar GDPR (turpmāk tekstā – „Regula“) ir  Bark n Cone Roastery,  SIA , uzņēmuma reģ. nr. 40203464974 , bāzēts Latvijā (turpmāk tekstā – „Datu pārzinis“);

2. Datu pārziņa kontaktinformācija ir: e - pasts: [email protected], tālr.: +371 22303630;

3. personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Personisko datu avots

1. Datu pārzinis apstrādā personas datus, kas iegūti ar klienta piekrišanu un ko iegūst, izmantojot pirkuma līgumu un elektroniskā pasūtījuma izpildi, kas veikta interneta veikalā www.barknconeroastery.com;

2. Datu pārzinis apstrādā tikai informāciju, kas ir nepieciešama pirkuma līguma izpildei; 

3. Datu pārzinis apstrādā personas datus piegādes un grāmatvedības vajadzībām, kā arī lai nodrošinātu saziņu starp līgumslēdzēju pusēm uz laiku, kas noteikts likumā. Personas dati netiks publiskoti un netiks pārsūtīti uz citām valstīm.

Datu apstrādes mērķis

Datu pārzinis apstrādā Klienta personas datus zemāk norādītajos nolūkos:

1. reģistrācijai mājas lapā www.barknconeroastery.com, ievērojot GDPR 4. nodaļas 2. sadaļu; 

2. Klienta izveidotā elektroniskā pasūtījuma izpildei (vārds, adrese, e - pasts, tālruņa numurs); 

3. lai ievērotu likumus un noteikumus, kas izriet no līgumsaistībām starp Klientu un Datu pārzini;

4. personas dati ir nepieciešami, lai izpildītu pirkuma līgumu. Līgumu nevar noslēgt bez personas datiem. 

Personas datu glabāšanas ilgums

1. Datu pārzinis glabā personas datus uz laiku, kas ir nepieciešams, lai izpildītu tiesības un pienākumus, kas izriet no līgumsaistībām starp Datu pārzini un Klientu, un uz 3 gadiem pēc līgumsaistību izbeigšanas; 

2. Datu pārzinim ir jāizdzēš visi personas dati pēc personas datu glabāšanas termiņa beigām.

Personas datu saņēmēji un apstrādātāji

Trešās puses, kas apstrādā Klienta personas datus, ir Datu pārziņa apakšuzņēmumi. Šo apakšuzņēmumu pakalpojumi ir nepieciešami, lai sekmīgi tiktu izpildīti līgumi par elektronisko pasūtījumu iegādi starp Datu pārzini un Klientu.

Datu pārziņa apakšuzņēmumi ir:

  • Mozello (interneta veikala sistēma);
  • Piegādes uzņēmumi; 
  • Google Analytics (mājas lapas analītika).

Klienta tiesības

Atbilstoši regulai Klientam ir:

1. tiesības piekļūt personas datiem; 

2. tiesības uz personas datu labošanu; 

3. tiesības dzēst personas datus; 

4. tiesības iebilst pret personas datu apstrādi; 

5. tiesības uz datu pārnesamību; 

6. tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei rakstveidā vai caur e - pastu, kas nosūtīts uz: [email protected];

7. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja ir aizdomas par regulas pārkāpumu. 

Personas datu drošība

1. Datu pārzinis apņemas veikt visus tehniskos un organizatoriskos piesardzības pasākumu, kas nepieciešami datu aizsardzībai; 

2. Datu pārzinis ir veicis tehniskos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu drošu datu glabāšanu, nodrošinot piekļuvi datoram ar paroli, izmantojot pretvīrusu programmatūru un veicot datora regulāru apkopi. 

Nobeiguma noteikumi

1. Veicot elektronisko pasūtījumu vietnē www.barknconeroastery.com, Klients apstiprina, ka ir informēts par visiem personas datu aizsardzības nosacījumiem un tiem pilnībā piekrīt; 

2. Klients piekrīt šiem Noteikumiem, atzīmējot izvēles rūtiņu pasūtījuma pirkuma formā; 

3. Datu pārzinis var atjaunot šos Noteikumus jebkurā laikā. Jauna, atjaunināta versija ir jāpublicē savā mājas lapā. 

Šie noteikumi stājas spēkā 01/08/2023